ขอบคุณท่านกษมล ลือนาม ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ให้เกียรติเรียนเชิญทีมงานวิทยากรจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อเรื่อง “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ และภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานและประชาสัพันธ์พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน ฉบับใหม่ ทีมงานวิทยากรจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ร่วมโครงการดังกล่าว จะสามารถนำเอาประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอด สร้างเครือข่าย สมดังเจตนารมณ์ ในการช่วยเหลือผู้ที่ไร้ที่พึงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ…24/09/2563 ณ เรือนฝ้ายคำ โรงแรมฝ้ายขวิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ.

0
129

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_171

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_170

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_168

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_167

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_169

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_158

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_164

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_157

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_156

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_154

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_150

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_148

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_147

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_145

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_143

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_129

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_130

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_133

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_135

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_142

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_120

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_121

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_122

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_124

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_127

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_119

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_115

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_114

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_113

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_112

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_110

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_109

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_108

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_107

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_106

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_92

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_96

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_99

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_101

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_104

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_80

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_82

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_84

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_86

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_89

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_79

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_73

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_67

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_66

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_65

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_52

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_53

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_54

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_57

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_58

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_45

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_42

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_41

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_40

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_38

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_30

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_31

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_32

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_34

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_36

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_29

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_27

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_26

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_25

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_24

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_18

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_20

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_21

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_22

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_23

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_16

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_14

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_13

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_11

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_10

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_14

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_2

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_4

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_6

ศ.ค.คนไร้ที่พึ่งจ.อน_๒๐๐๙๒๔_9

ทิ้งคำตอบไว้