โครงสร้างคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

  1. คณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี (2562-2565)

1.นายเชี่ยวชาญ  ศิริศักดิ์เสนา       ประธาน
2.นายณัฐพล      ศิริแก้ว             รองประธานคนที่ 1
3.นายจำเริญ      จันทร์หอม         รองประธานคนที่ 2
4.นายไกร         ไกรวงศ์            รองประธานคนที่ 3
5.นายระวี          เหล่าภา           ฝ่ายทนายอาสาและร่วมฟังการสอบสวน
6.นายอำนาจ      ยาวะโนภาส       ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
7.นาจิรโรจน์       หิรัญประภา       ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
8.นายภพ        ทองวิจิตรชูตระกูล  ฝ่ายสิทธิมนุษยชน
9.น.ส.กัญญาภัทร   กฤชสิมมาวัน   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียน
10.นายธีรพงษ์     ทองอินทร์       เหรัญญิก
11.นายเกียรติขจร  นาคสุด          ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
12.นายประทีป    พรมสอน          ฝ่ายปฏิคม
13.สิบเอกทรงภูมิ   พุ่มจันทร์        กรรมการและเลขานุการ                                                                                                                  14.นางสาวดาวพระเสาร์ ชอบงาม   เลขานุการประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี


                                    ประธานคณะที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

                                                            นายสมบัติ        วอทอง

                         รายชื่อประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาทนายความ
จังหวัดอุบลราชธานี
(2562-2565)
                                      นายชัช  วงศ์สิงห์                   ประธานที่ปรึกษา

                                      นายเทวินทร์  ทองเถาว์           รองประธานที่ปรึกษาคนที่ 1

                                      นายวัฒนา  จันทรศิลป์           รองประธานที่ปรึกษาคนที่ 2

                                                                                                 คณะที่ปรึกษา
                                                                                         1.นายเชวงศักดิ์      เศรษฐมาตย์
                                                                                         2.นายบรรจง          นนทบุตร
                                                                                         3.นายไพบูลย์        ชมาฤกษ์
                                                                                         4.นายสุรศักดิ์         รอนใหม่
                                                                                         5.นายพุทธา          หริคำภา
                                                                                         6.นายนิวัติ            วีระชาติ
                                                                                         7.นายธนิศร์           คงชนะ
                                                                                         8.นายสุเนตร          แก้วอมตะวงศ์
                                                                                         9.นายวีระศักดิ์        จึงสุวดี
                                                                                         10.นายอาภาพงศ์    กฤตเวทิน
                                                                                         11.นายจเร            ไขแสง
                                                                                         12.นายรณฤทธิ์       ฤทธิแผลง
                                                                                         13.นายนิธิพัฒน์      ศรีธัญรัตน์
                                                                                         14.นายทวีศักดิ์       โสมณี
                                                                                         15.ว่าที่ร้อยตรีสมศิลป์ สูนานนท์
                                                                                         16.นายอภิชาต        สุพิชญ์
                                                                                         17.นายประพันธ์       พัวทวี
                                                                                         18.นายชาญชัย        พีระภาณุรักษ์
                                                                                         19.นายศุภโชค        วีระกุล
                                                                                         20.นายวิชัย            เชื้อประทุม
                                                                                         21.นางสนธยา         เตชะเสน
                                                                                         22.นางสาวธนนันท์    โคตรกนก
                                                                                         23.นางอุดมศรี         ภูมิเขียว
                                                                                         24.นายสุวิทย์          สมสวย
                                                                                         25.นายสมบัติ         สุยะลา
                                                                                         26.นายรอยอินทร์     ทยุติธร
                                                                                         27.นายสมบัติ         จันทรศรี
                                                                                         28.นายสายสมร       ทองหล่อ
                                                                                         29.นายวีระยุทธ      เกศรินหอมหวล
                                                                                         30.นายสุริยา          หลักเขต
                                                                                         31.นายกิติพงษ์       ศิริแก้ว
                                                                                         32.นางสาววิภาวรรณ เตียวสกุล
                                                                                         33.นางสาวสุรีรัตน์    เรืองเสรี
                                                                                         34.นายสระไชย       ส่งสุข
                                                                                         35.นายถนอม         ส่งสุข
                                                                                         36.นายอาทิตย์       คณะพันธ์
                                                                                         37.นางนิภานันท์      ทยุติธร
                                                                                         38.พันโทกนกศักดิ์   ชุมเสน
                                                                                         39.นางกมลพร        สุรินทร์ศิริรัฐ