โครงสร้างคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562)


1.นายเชี่ยวชาญ  ศิริศักดิ์เสนา       ประธาน
2.นายอภิชาต  สุพิชญ์               รองประธานคนที่ 1
3.นายอาทิตย์  บุตรอินทร์            รองประธานคนที่ 2
4.นายณัฐพล ศิริแก้ว                รองประธานคนที่ 3
5.นายภูวิศ  สุวรรณกูฎ              ฝ่ายทนายอาสาและร่วมฟังการสอบสวน
6.นายไกร ไกยวงค์                   ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
7.นายจำเริญ จันทร์หอม             ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียน
8.นายพิทักษ์  สร้อยศรีหา           ฝ่ายวิชาการ
9.นางสาวสุรีย์รัตน์  เรืองเสรี             ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
10.นายวุฒิชัย  ทีปิวัฒน์              ฝ่ายสิทธิมนุษยชน
11.นายเกียรติขจร  นาคสุด         ฝ่ายปฎิคมและกีฬา
12.นางสาวรุ่งนภา  เตชะวัง จันทอง     เหรัญญิก
13.นางกมลพร  สุรินทร์ศิริรัฐ       กรรมการและเลขานุการ


       รายชื่อประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาทนายความ
จังหวัดอุบลราชธานี
(2559-2562)
นายชัช  วงศ์สิงห์
ประธานที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

คณะที่ปรึกษา
1. นายสมบัติ วอทอง
2. นายไพบูลย์  ชมาฤกษ์
3.นายนิกร วีสเพ็ญ
4.นายธนิศร์  คงชนะ
5.นายเชวงศักดิ์  เศรษฐมาตย์
6.นางชูเพชร ฉลองชัยสิทธิ์
7.นายพุทธา หริคำภา
8.นายนิวัติ  วีระชาติ
9.นายสุเนตร  แก้วอมตวงศ์
10.นายสุรศักดิ์  รอนใหม่
11.นายสมบัติ  จันทรศรี
12.นายเทวินทร์  ทองเถาว์
13.นายทวีศักดิ์  โสมณี
14.นายชาญชัย พีระภาณุรักษ์
15.นายศุภโชค  วีระกุล
16.นายรณฤทธิ์  ฤทธิแผลง
17.นายสระไชย ส่งสุข
18.นายวิชัย  เชื้อประทุม
19.นายนิธิพัฒน์  ศรีธัญรัตน์
20.นายรอยอินทร์ ทยุติธร
21.นายสุริยา  หลักเขต
22.นายบรรจง นนทบุตร
23.นายพิเชษฐ์ นามศิริ
24.นางสาวศิริบูรณ์ คูณมี
25.นางอุดมศรี  ตันเลิศ
26.นายอนุวงศ์ มหาเนติพงษ์
27.นายสัญญา พิจิตรธรรม
28.นายประพันธ์ พัวทวี
29.นายวีระยุทธ   เกศรินหอมหวล
30.นายพันชัย  สังข์ศิลป์ไชย
31.นายอนันต์ มีคุณ
32.นายสมศิลป์  สูนานนท์
33.นายดุสิต ไตรศิวะกุล
34.นายชาญกิจ คามวัลย์
35.นายปริญญา สร้อยสิงห์
36.นายสิทธิพร สาธุภาค
37.นายไพรัตน์  ขจรเพชร
38.ดร.วิชิต พุ่มจันทร์
39.ผู้ช่วยศาสตร์จารย์.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
40.พันตำรวจเอกปรัชญา คงสกุล
41.นายระพีพรรณ พูลเพิ่ม