ทำเนียบประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี


1.นายอดิศักดิ์ กุลวงศ์                                     ดำรงตำแหน่งปี 2529-2532
2.นายไพฑูรย์  ชอบเสียง (ถึงแก่กรรมแล้ว)           ดำรงตำแหน่งปี 2532-2535
3.นายชัช วงศ์สิงห์                                          ดำรงตำแหน่งปี 2535-2538
4.นายชัช วงศ์สิงห์                                          ดำรงตำแหน่งปี 2538-2541
5.นายวิสิทธิ์  ศักดิ์สิงห์                                     ดำรงตำแหน่งปี 2541-2544
6.นายนิวัติ  วีระชาติ                                        ดำรงตำแหน่งปี 2544-2547
7.นายวิสิทธิ์  ศักดิ์สิงห์                                     ดำรงตำแหน่งปี 2547-2550
8.นายสุเนตร แก้วอมตวงศ์                                ดำรงตำแหน่งปี 2550-2553
9.นายธนิศร์ คงชนะ                                         ดำรงตำแหน่งปี 2553-2556
10.นายวิสิทธิ์  ศักดิ์สิงห์                                   ดำรงตำแหน่งปี 2556-2559
11.นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา                         ดำรงตำแหน่งปี 2559-ปัจจุบัน