ทำเนียบประธานและคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบประธานและคณะกรรมการสภาทนายความ
จังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562)


15300483_1255959034467250_1032745661_n

นายเชี่ยวชาญ  ศิริศักดิ์เสนา
ประธานสภาทนายความ
จังหวัดอุบลราชธานี

 15239190_1255959861133834_820058347_n  15310347_1255960071133813_1402575728_n  15300735_1255960181133802_156382316_n

นายอภิชาต  สุพิชญ์
รองประธานคนที่1

นายอาทิตย์  บุตรอินทร์
รองประธานคนที่ 2

นายณัฐพล ศิริแก้ว
รองประธานคนที่ 3

 15240242_1255960857800401_828570190_n  15226395_1255960914467062_1564008991_n  15281838_1255961031133717_15107460_n
 นายภูวิศ สุวรรณกูฎ
กรรมการฝ่ายทนายอาสา
และร่วมฟังการสอบสวน
  นายไกร ไกยวงค์
ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
นายจำเริญ จันทร์หอม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียน
15300740_1255961127800374_1894240559_n 15226495_1255961294467024_1303257855_n  15301184_1255961414467012_1586100669_n
     นายพิทักษ์ สร้อยศรีหา
ฝ่ายวิชาการ
    นายวุฒิชัย  ทีปิวัฒน์
ฝ่ายสิทธิมนุษยชน
    นางสาวสุรีย์รัตน์  เรืองเสรี
ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 15280918_1255961734466980_1804635748_n  15209214_1255961587800328_566092744_n  15281967_1255962017800285_269844656_n
   นายเกียรติขจร  นาคสุด
ฝ่ายปฎิคมและกีฬา
น.ส.รุ่งนภา เตชะวัง จันทอง
เหรัญญิก
นางกมลพร  สุรินทร์ศิริรัฐ
กรรมการและเลขานุการ