สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม คณะวิทยากรจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ให้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและสาธิตกระบวนการพิจารณาคดี(ศาลจำลอง) ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ประจักษ์พงษ์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง หวังว่ากิจกรรมนี้ คงจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีิวิตประจำวันได้ โครงการได้สำเร็จลงตรงตามวัตถุประสงค์ทกประการ “เยาวชนรู้กฎหมาย สังคมปลอดภัย คือหัวใจของการเผยแพร่โครงการ” ในนามสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนท่านอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ให้เกียรติสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ครับ…28/10/2563.

0
327

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_662

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_660

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_659

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_658

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_657

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_652

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_653

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_654

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_655

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_656

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_651

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_650

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_649

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_648

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_647

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_646

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_645

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_644

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_643

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_642

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_641

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_636

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_640

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_639

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_638

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_637

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_631

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_632

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_633

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_635

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_629

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_627

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_625

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_624

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_623

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_593

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_614

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_615

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_618

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_620

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_581

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_573

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_571

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_570

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_566

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_545

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_549

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_553

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_557

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_558

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_541

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_540

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_539

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_538

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_537

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_527

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_532

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_534

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_535

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_536

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_522

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_518

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_517

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_516

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_514

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_505

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_509

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_510

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_511

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_513

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_501

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_500

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_497

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_496

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_495

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_482

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_484

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_485

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_489

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_490

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_480

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_477

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_473

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_471

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_469

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_459

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_460

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_463

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_464

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_467

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_447

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_426

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_423

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_419

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_418

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_400

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_406

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_407

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_413

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_414

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_386

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_377

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_376

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_374

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_373

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_365

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_367

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_368

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_370

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_371

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_363

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_362

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_361

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_360

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_358

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_330

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_345

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_347

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_350

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_355

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_327

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_321

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_320

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_315

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_314

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_269

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_272

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_290

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_299

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_308

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_262

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_248

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_246

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_244

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_234

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_228

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_230

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_231

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_232

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_233

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_227

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_226

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_225

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_224

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_223

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_211

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_213

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_219

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_221

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_222

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_204

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_201

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_195

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_192

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_188

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_172

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_175

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_176

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_180

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_184

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_171

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_169

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_168

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_165

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_164

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_160

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_159

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_158

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_156

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_149

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_144

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_145

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_146

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_147

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_148

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_143

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_142

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_141

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_135

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_133

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_132

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_127

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_131

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_130

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_129

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_128

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_118

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_120

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_121

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_122

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_116

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_115

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_113

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_104

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_101

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_84

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_85

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_86

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_93

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_97

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_83

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_82

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_81

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_80

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_79

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_72

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_68

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_63

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_62

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_51

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_42

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_47

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_48

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_49

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_50

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_40

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_30

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_25

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_38

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_35

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_34

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_31

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_9

รร.ม่วงสามสิบ63_๒๐๑๐๒๘_18

ทิ้งคำตอบไว้