โครงการอบรมทักษะการเขียนคำคู่ความ ก่อนสอบรับใบอนุญาตทนายความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 55

0
896

สภาทนายความภาค 3 และสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมโครงการอบรมทักษะการเขียนคำคู่ความ ก่อนสอบรับใบอนุญาตทนายความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 55 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัช วงศ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และท่านอาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้รับการอบรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวีรวัฒน์ ทองสุทธิ์ กรรมการจากสำนักฝึกและอบรมจากสภาทนายความ ท่านประสิทธิ์ศักดิ์ ฝอยทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดกันทรลักษ์ และท่านเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร้บการอบรมให้ความสนใจจากหลายจังหวัดที่เดินทางมาร่วมอบรมในครั้งนี้..สภาทนายความจังหวัดขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะนิติศาสาตร์ ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดในครั้งนี้ ตลอดจนอาจารย์และบุคคลากรในคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

S__10330117

S__10330119

S__10330120

S__10330121

S__10330122

S__10330123

S__10330124

S__10330125

S__10330127

S__10330128

S__10330131

S__10330132

S__10330133

S__10330134

S__10330135

S__10330136

S__10330137

S__10330138

S__10330139

S__10330141

S__10330142

 

ทิ้งคำตอบไว้