ทำเนียบประธานและคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบประธานและคณะกรรมการสภาทนายความ
จังหวัดอุบลราชธานี (2562-2565)


S__6529408

นายเชี่ยวชาญ  ศิริศักดิ์เสนา
ประธานสภาทนายความ
จังหวัดอุบลราชธานี

126264536_383749426179945_3196550360530909041_n S__7880728 S__8028192

นายณัฐพล ศิริแก้ว
รองประธานคนที่1

นายจำเริญ จันทร์หอม
รองประธานคนที่ 2

นายไกร ไกยวงศ์
รองประธานคนที่ 3

S__7880726 S__7880735 S__7880736
 นายระวี เหล่าภา
กรรมการฝ่ายทนายอาสาและร่วมฟังการสอบสวน
และร่วมฟังการสอบสวน
นายอำนาจ ยาวะโนภาส
ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
นายจิรโรจน์ หิรัญประภา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
S__7880734 S__7880733 S__7880732
     นายภพ  ทองวิจิตรชูตระกูล
ฝ่ายวิชาการสิทธิมนุษยชน
น.ส.กัญญาภัทร กฤชสิมมาวัน
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียน
    นายธีระพงษ์  ทองอินทร์
เหรัญญิก
S__7880729 S__7880730 S__7880731
   นายเกียรติขจร  นาคสุด
กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
นายประทีป  พรมสอน
กรรมการฝ่ายปฏิคม
สิบเอกทรงภูมิ  พุ่มจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
S__13901831

                     นางสาวดาวพระเสาร์  ชอบงาม                                   เลขานุการประธานสภาทนายความ                     จังหวัดอุบลราชธานี