สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีและคณะทนายความจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมวันทนายความประจำปี 2563 ซึ่งประกอบกิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทนายความที่ล่วงลับไปแล้ว กิจกรรมกีฬาสีภายในของทนายความจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมตอบปัญหาทางด้าานกฎหมายแลการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ฉันท์พี่น้องทนายอุบล “สามัคคี ร่วมใจ สร้างศรัทธา วิชาชีพทนายความ” สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ให้เกียรติร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรมเนวด้าแกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี..20/02/2563

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเชี่ยวขาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะวิทยาการจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเผยแพร่กฎหมายให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้รับการตอนรับจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และคณะครูอาจารย์ที่สนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่กฎหมาย สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณทางโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีิ่ยิ่งและอบอุ่นครับผม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ครับ… 22/01/2563

บทความล่าสุด

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายเชี่ยวขาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะวิทยาการจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเผยแพร่กฎหมายให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ได้รับการตอนรับจากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และคณะครูอาจารย์ที่สนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่กฎหมาย สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณทางโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูอาจารย์ ตลอดจนบุคคลากรในโรงเรียนทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีิ่ยิ่งและอบอุ่นครับผม...