สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม คณะวิทยากรจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ให้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและสาธิตกระบวนการพิจารณาคดี(ศาลจำลอง) ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง หวังว่ากิจกรรมนี้ คงจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โครงการได้สำเร็จลงตรงตามวัตถุประสงค์ทกประการ “เยาวชนรู้กฎหมาย สังคมปลอดภัย...

สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายเชี่ยวชาญ ศิริศักดิ์เสนา ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี พร้อม คณะวิทยากรจิตอาสาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ให้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและสาธิตกระบวนการพิจารณาคดี(ศาลจำลอง) ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ประจักษ์พงษ์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ สภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง หวังว่ากิจกรรมนี้ คงจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีิวิตประจำวันได้ ...

บทความล่าสุด